NZDM Nízkoprahový klub U-kryt

Nízkoprahový klub U-kryt je určen dětem a mládeži žijícím ve městě Frýdek-Místek ve věku 7-18 let. Své služby poskytujeme kromě klubu i na ulicích Frýdku - Místku. Převážně na sídlišti Slezská. Nízkoprahový klub U-kryt je registrovanou sociální službou (č. 7453469) zařazenou do základní Krajské sítě sociálních služeb.

Poslání:

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní situace zvládat, podporuje je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní změny v životním stylu dětí a mládeže.

  MOTTO: Pomáháme dětem a mládeži zvládat úskalí života. 

Cíle:

 • Děti a mládež v nepříznivé životní situaci jsou kontaktovány a obeznámeny s možností využití služby NZDM v případě potřeby pomoci při řešení jejich situace.
 • Děti a mládež tráví svůj volný čas bezpečněji, vyvíjí vlastní aktivity k smysluplnému trávení času. 
 • Děti a mládež sníží své rizikové chování a znají následky vyplývající z konfliktního rizikového způsobu života na jejich zdraví, rodinné a vrstevnické vztahy a společnost.
 • Děti a mládež mají vyšší schopnosti zvládat obtížné životní situace vlastními silami, přistupují zodpovědněji ke svému životu a budoucnosti, nachází své místo ve společnosti.  

Komu je služba určena:

Nízkoprahový klub U-kryt nabízí své služby dětem a mládeži žijícím ve městě Frýdek-Místek ve věku 7-18 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Platí pro ně některá z následujících charakteristik:

 • zažívají spory v rodině (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování)
 • prochází problémy spojenými se školní docházkou, záškoláctvím,
 • jejich rodina se nachází v ekonomicky znevýhodněné situaci,
 • prožívají problémy ve vztazích s vrstevníky (šikana, osamělost) či ve vztahu k sobě samému.
 • experimentují s cigaretami, alkoholem či lehkými drogami,
 • prochází problémy spojenými se střetem se zákonem; žijí vyhraněným stylem života, který není přijímaný většinovou společností,
 • žijí nebo se pohybují v rizikovém či nepodnětném prostředí,
 • tráví svůj volný čas většinou na ulici pasivně či rizikově, mají problém se zapojením se do standardní nabídky volnočasových aktivit.

Naše zařízení neposkytuje služby:

 • Osobám, pro něž je nutný bezbariérový přístup (prostory to neumožňují).
 • Osobám různě handicapovaných tak, že nejsou schopny se v prostorách klubu samy pohybovat, komunikovat s pracovníky a rozhodovat se.

Zásady poskytovaných služeb:

 • Nízkoprahovost – odstraňujeme časové, místní, finanční a psychologické bariéry, které by mohly bránit dětem a mládeži ve využívání služeb. Vstup je zdarma, dítě nebo dospívající smí přijít a odejít dle svého uvážení, nevyžadujeme pravidelnou docházku.
 • Bezpečí – vytváříme prostředí, ve kterém se děti a mládež mohou cítit bezpečně, akceptováni.
 • Partnerství – s partnerským přístupem domlouváme s dětmi a dospívajícími  využívání služeb, respektujeme jejich rozhodnutí a volbu, zároveň je však informujeme o rizicích a následcích, které s volbou souvisí.
 • Individuální přístup – každému dítěti a dospívajícímu se věnujeme individuálně, reagujeme na jeho aktuální potřeby a požadavky, podporujeme ho v rozvoji samostatnosti.
 • Komplexnost – podporujeme děti a mládež nejen ve zvládání obtížné životní situace, ale také v celkově zodpovědném přístupu k životu, v rozvíjení sociálních a tvůrčích dovedností, v aktivním trávení volného času.

Co je to nízkoprahový klub?

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života, až po "průšviháře". Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům, kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis.

 

Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak i ve volbě vykonávaných činností.

Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. Mládež je během pobytu v klubech zároveň chráněna a současně pod "dozorem" zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.